آیا در مورد کیملو شنیده اید؟

ما، به ،وان کل،یونرهای دای،ت، ممکن است گاهی اوقات تا حدودی از سرگرمی و عادات جمع آوری خود ناراضی باشیم. نمی‌دانم اینجا از جانب خودم صحبت می‌کنم یا نه، اما فکر می‌کنم خیلی آسان است که در همان مسیر «مجموعه» گرفتار شویم. تلاش ما برای Dinky یا Corgi گریزان و غیره، ما را از تولیدکنندگان …

بازی ماشین معمایی

من به اندازه کافی خوش شانس بودم که اخیراً این جواهر را ،یداری کردم. به محض این که به آن چشم دوختم، هول شدم. مسلماً، زیبایی در چشم بیننده است، و این «جانور قدیمی» قرار نیست با فنجان چای هر کل،یونر من، باشد، اما من کاملاً آن را دوست دارم! من همیشه از علاقه مندان …