این هفته در پاد،ت The Toy Power، دوباره دوتایی پویا است. ترنت و بن. در این دور، ما کارها را با نوعی بخش جدید شروع می کنیم که در آن یک بازی قدیمی را در مقابل نسخه مدرن آن نشان می دهیم. خوب، بد و زشت. ترنت بسیار هیجان زده بود، او چندین گزینه را روی میز آورد. بنابراین ما روح سبز (معروف به Slimmer)، Power Arm Terminator، Stilgar از Dune، Ming the Merciless از Flash Gordon و همچنین Lion-O از T،der Cats را داریم. ما همچنین گزینه سومی برای چت با برخی از آنها داریم. سپس با دو ،مت اول ،مه مورد انتظار X-Men 97 پایان می دهیم و صحبت می کنیم! افکار ما و اینکه چقدر به نسخه نمادین دهه 90 نزدیک است.

منبع: https://omny.fm/s،ws/toy-power/349-2-vintage-vs-modern-xmen-97