این Dinky 130 Ford Corsair با راننده قبلاً در لیست کل،یونرهای Dinky جدی قرار داشت و قیمت قابل توجهی داشت.

آ،ین راهنمای قیمت هنوز هم تقریباً ده برابر ارزش نسخه پخش نشده را نقل می کند.

در کتابچه راهنمای فوق، خودروی راننده نیز به رنگ قرمز ذکر شده است، اکنون Corsair در رنگ های قرمز روشن، قرمز متالیک، آبی روشن و به ،وان نسخه 2000E به رنگ نقره ای عرضه شد اما دارای شماره متفاوت (169) بود.

منبع: https://toydetectives.com/diecast/another-،y-toys-130-ford-corsair-mystery/