دین دارن و ،کبوت ها اثر مالدو کریس

Buzz Vizsla (اکشن فیگور لو،)

منبع: https://yaswb.tumblr.com/post/722947913810149376