بدون دلیل خاصی: بازدید مجدد از Star Wars Rebels و The G،st. ده سال گذشت!

(اینم نسخه دست نخورده)

منبع: https://yaswb.tumblr.com/post/723575740599271424